Sundarakanda – Ms Rama Rao

హనుమాన్ చాలీసా సహిత
సుందరకాండ

RS 150/- + Rs.70/- For Handling and Shipping Charges

220.00

Share Now

Description

శ్రీ సీత రామ కథ
శ్రీ సుందరకాండము msr

Author : M.S. Rama Rao

1 వ. సర్గ
 
1. శ్రీహనుమంతుడు – అంజనీసుతుడు
అతి బలవంతుడు – రామభక్తుడు |
లంకకు బోయి – రాగల ధీరుడు
మహిమోపేతుడు – శత్రు కర్శనుడు |
జాంబవదాది – వీరులందరును
ప్రేరేపించగ – సమ్మతించెను |
లంకేశ్వరుడు – అపహరించిన
జానకీమాత – జాడ తెలిసికొన | …. ||శ్రీ||
2. తన తండ్రియైన – వాయుదేవునకు
సూర్య చంద్ర బ్ర | హ్మాది దేవులకు |
వానరేంద్రుడు | మహేంద్రగిరిపై
వందనములిడే | పూర్వాభిముఖుడై |
రామనామమున | పరవశుడయ్యె
రోమ రోమమున | పులకితుడయ్యె |
కాయము బెంచె | కుప్పించి ఎగసె
దక్షిణదిశగా – లంక చేరగ …. ||శ్రీ||
3. పది యోజనముల – విస్తీర్ణముగ – ము
| ప్పది యోజనముల – ఆయతముగ |
| మహామేఘమై | మహార్ణవముపై
| మహావేగమై | మహాకాంతియై |
వారిధి దాటేడు – వాతాత్మజుపై
కురిపించిరి సుర | లు పుష్పవర్షములు |
సాగనంపునటు | ల ఎగసిన తరువులు
సాగరమున రా | ల్చె పుష్పబాష్పములు |
4. పవన తనయుని – పదఘట్టనకే
పర్వతరాజము – గడగడ వణకే |
ఫల పుష్పాదులు – జలజల రాలె
పరిమళాలు గిరి | శిఖరాలు నిండె |
 
పగిలిన శిలల – ధాతువు లెగసె
రత్న కాంతులు – నలుదిశల మెరసె |
గుహలను ధాగిన – భూతము లదిరి
దీనారముల – పరుగిడే బెదిరి | …..
 
5. భయపడి పోయిరి – విద్యాధరులు
పరుగిడ సాగిరి – తపోధనులు |
తమ తమ స్త్రీలతో – గగనానికెగిరి
తత్తర పాటున – వింతగ జూచిరి |
 
గగనమార్గమున – సిద్ధచారణులు
పోవుచు పలికిన – పలుకులు వినిరి |
“రామభక్త హను | మానుడీతడని
సీత జాడగని – రాగలవాడని …. ….” ||శ్రీ||
 
సగరుడు మైనాకునితో :-
 
6. రఘుకులోత్తముని – రామచంద్రుని
పురుషోత్తముని – పావనచరితుని |
నమ్మిన బంటుని – అనిలాత్మజుని
శ్రీ హనుమంతుని – స్వాగతమిమ్మని |
 
నీకడ కొంత వి | శ్రాంతి దీసికొని
పూజలందుకొని – పోవచ్చునని |
సగర ప్రవర్దితుడు – సాగరుడెంతో
ముదమున బలికె – మైనాకునితో ……… ||శ్రీ||
 
7. కాంచన శిఖర – కాంతులు మెరయ
సాగరమున మై | నాకుడు ఎగయ |
నీలాకాశము – నలువంకలను
బంగరు వన్నెలు – ప్రజ్వరిల్లెను |
 
ఆంజనేయుని – అతిధిగ బిలువ
మైనాకుడు ఉ – న్నతుడై నిలువ |
ఎందరో సూర్యులు – ఒక్కమారుగ
ఉదయించినటుల – తోచె భ్రాంతిగా…. ….. ||శ్రీ||
8. మైనాకుడు ఉ | న్నతుడై నిలిచె
హనుమంతుడు ఆ | గ్రహమున గాంచె |
ఇదియొక విఘ్నము – కాబోలునని |
వారిధి బడద్రోసె – ఉరముచే గిరిని |
 
పర్వత శ్రేష్ఠుడా – పోటున క్రుంగె
పవన తనయుని – బలముగని పొంగె
తిరిగి నిలిచె హను | మంతుని బిలిచె
తన శిఖరముపై – నరుని రూపమై …. ….. ||శ్రీ||
మైనాకుడు – హనుమంతునితో :-
9. “వానరోత్తమా | ఒకసారి నిలుమా
నా శిఖరాల | శ్రమదీర్చుకొనుమా |
కందమూలములు – ఫలములు తినుమా
నా పూజలు గొని – మన్ననలందుమా |
 
శతయోజనముల – పరిమితము గల
జలనిధి నవలీల – దాటిపోగల |
నీదు మైత్రి కడు – ప్రాప్యము నాకు
నీదు తండ్రి కడు – పూజ్యుడు నాకు” ||శ్రీ||
 
10. “కృతయుగంబుగ – విచ్చల విడిగ
గిరులెగిరెడివి – రెక్కలు కలిగి |
ఇంద్రుడలిగి లో | కాలను గావగ
గిరుల రెక్కలను – ముక్కలు జేయగ |
 
వాయుదేవుడు – దయగొని నన్ను
వే వేగముగ – వారిధి జేర్చెను |
దాగియుంటినీ – సాగరమందు
దాచుకొంటినా – రెక్కలపొందు” …. ||శ్రీ||   
                                           More