Shatpanchaasika

120.00

షట్పంచాశిక


మరిన్ని పుస్తకాలకై

Category:


Share Now

Shatpanchaasika Book

షట్పంచాశిక

హోరాధ్యాయః

1. ప్రణిపత్య రవిం మూర్ధ్నా వరాహమిహిరాత్మజేన పృథుయశసా
ప్రశ్నే కృతార్ధ గహనా పరార్ధ ముద్దిశ్య సద్యశసా

2. చ్యుతిర్విలగ్నాద్దిబుకాచ్చ వృద్ధిర్మధ్యాత్ప్రవాసో2స్తమయాన్నివృత్తిః
వాచ్యం గ్రహైః ప్రసన విలగ్న కాలాద్గృహం ప్రవిష్టో హిబుకే ప్రవాసీ

3. యో యో భావః స్వామి దృష్టోయుతో వా సౌమ్యైర్వా స్యాత్తస్య తస్యాస్తి వృద్ధిః
పాపైరేవం తస్య భావస్య హానిః నిర్దేష్టవ్యా పృచ్ఛతాం జన్మతో వా

4. సౌమ్యే విలగ్నే యది వాస్య వర్గే శీర్షోదయే సిద్ధిముపైతి కార్యం
అతో విపర్యస్త మసిద్ధిహేతుః కృచ్చ్రేణ సంసిద్ధికరం విమిశ్రం

5. హోరాస్థితః పూర్ణతనుః శశాంకో జీవేన దృష్టో యది వా సితేన
క్షిప్రం ప్రనష్టస్య కరోతి లబ్ధిం లాభోపయుతో బలవాఞ్ఛుభశ్చ

6. స్వాంశే విలగ్నే యది వా త్రికోణే స్వాంశే స్థితః పశ్యతి ధాతు చింతాం
పరాంశకస్థశ్చ కరోతి జీవం మూలం పరాంశోపగతః పరాంశం

7. ధాతుం మూలం జీవం త్రయోజ రాశౌ యుగ్మే వింధ్యాదేతదేవ ప్రతీపం
లగ్నే యోంశస్తత్క్రమాద్గణ్య ఏవం సంక్షేపోయం విస్తరా త్తత్ప్రభేదః

గమాగమాధ్యాయః
1. వృషసింహ వృశ్చిక ఘట విద్ధి స్థానం గమాగమౌ న స్తః
న మృతం న చాపి నష్టం న రోగ శాంతిర్న చాభిభవః

2. తద్విపరీతం తు చరైర్ద్విశరీరైర్మిశ్రితం ఫలం భవతి
లగ్నేంద్వోర్వక్తవ్యం శుభ దృష్ట్యా శోభానమతో2న్యత్

3. సుత శత్రుగతైః పాపైః శత్రుర్మార్గాన్నివర్తతే
చతుర్ధగైరపి ప్రాప్తః శత్రుర్భగ్నో నివర్తతే

4. ఝషాలికుంభ కర్కటా రసాతలే యదా స్థితః
రిపోః పరాజయస్తదా చతుష్పదైః పలాయనం

5. చరోదాయే శుభః స్థితః శుభం కరోతి యాయినాం
అశోభనై రశోభనం స్థిరోదయేపి వా శుభం

6. స్థిరే శశీ చరోదయే న చాగమే రిపోర్యదా
తదాగమం రిపోర్వదే ద్విపర్యయే విపర్యయం

7. స్థిరే తు లగ్నమాగతే ద్విరాత్మకే తు చంద్రమాః
నివర్తతే రిపు స్తదా సుదూరమాగతో2పి సన్

8. చారు శశీ లగ్నగతో ద్విదేహః పదో2ర్ధమాగత్య నివర్తతే రిపుః
విపర్యయే చాగమనం ద్విధా స్యాత్పరాజయః స్యాదశుభేక్షితే తు

9. అర్కార్కిజ్ఞసితానామేకో2పి చరోదయే యదా భవతి
ప్రవదేత్తదాశు గమనం వక్రగతైర్నేతి వక్తవ్యం

10. స్థిరోదయే జీవశనైశ్చరేక్షితే గమాగమౌ నైవ వదేత్తః పృచ్ఛతః
త్రిపంచ షష్ఠా రిపు సంగమాయ పాపాశ్చతుర్ధా వినివర్తనాయ

11. నాగచ్ఛతి పరచక్రే యదార్కచంద్రౌ చతుర్ధ భవనస్థౌ
బుధ గురు శుక్రా హిబుకే యదా తదా శీఘ్రమాయాతి

12. మేష ధనుస్సింహ వృషా యద్యుదస్థా భవంతి హిబుకే వా
శత్రుర్నివర్తతి తదా గ్రహ సహితా వా వియుక్తా వా

13. స్థిరరాశౌ యద్యుదయే శనిగురుర్వా స్తితస్తదా శత్రుః
ఉదయే రవిగురుర్వా చరరాశౌ స్యాత్తదాగమనం

14. గ్రహః సర్వోత్తమబలో లగ్నాద్యస్మిన్ గృహే స్థితః
మాసైస్తత్తుల్య సంఖ్యాకై ర్నివృత్తిం యాతురాదిశేత్

15. చరాంశస్థే గ్రహే తస్మిన్ కాలమేవ వినిర్దిశేత్
ద్విగుణం స్థిర భాగస్థో త్రిగుణం హ్యాత్మకాంశకే

16. యాతుర్విలగ్నాజ్జామిత్ర భవనాదిపతిర్యదా
కరోతి వక్రమావృత్తేః కాలాంతం బృవతే పరే

17. ఉదయ ఋక్షాచ్చంద్ర ఋక్షం భవతి చ యావద్దినాని తావద్భిః
ఆగమనం స్యాచ్ఛత్త్రోర్యది మధ్యే న గ్రహః కశ్చిత్
జయపరాజయోధ్యాయః

1. దశమోదయ సప్తమగాః సౌమ్యా నగరాధిపస్య విజయకరాః
ఆరార్కి జ్ఞగురు సితాః ప్రభంగదౌ విజయదా నవమే

2. పౌరాస్తృతీయ భవనాద్ధర్మాద్వా యాయినః శుభైః శుభదాః
వ్యయ దశమాయే పాపాః పురస్య నేష్టాః శుభాః యాతుః

3. నృరాశి సంస్థా హ్యుదయే శుభాః స్యుర్వ్యయాయ సంస్థాశ్చ యదా భవంతి
తదాశు సంధిం ప్రవదేన్నృపాణాం పాపైర్ద్విదేహోపగతైర్విరోధం

4. కేంద్రోపగతాః సౌమ్యాః సౌమ్యైర్దృష్టా నృలగ్నగాః ప్రీతిం
కుర్వంతి పాప దృష్టాః పాపాస్తేష్వేవ విపరీతం

5. ద్వితీయే వా తృతీయే వా గురు శుక్రౌ యదా తదా
ఆశ్వేవాగచ్ఛతే సేనా ప్రవాసో చ న సంశయఃశుభాశుభ లక్షణాధ్యాయః

1. కేంద్ర త్రికోణేషు శుభ స్థితేషు పాపేషు కేంద్రాష్టమ వర్జితేషు
సర్వార్ధ సిద్ధిం ప్రవదేన్నరాణాం విపర్యవస్థేషు విపర్యయః స్యాత్

2. త్రిపంచ లాభాస్తమయేషు సౌమ్యా లాభప్రదా నేష్టఫలాశ్చ పాపాః
తులాథ కన్యా మిథునం ఘటశ్చ నృరాశయస్తేషు శుభం వదంతి

3. స్థాన ప్రదా దశమసప్తమగాశ్చ సౌమ్యా పానార్థదాః స్వస్తులగ్నగతా భవంతి
పాపా వ్యయాయ సహితా న శుభప్రదాః స్యుర్లగ్నే శశీ న శుభదో దశమే శుభశ్చ

4. ఇందుం ద్విసప్తదశమాయరిపు త్రిసంస్థ పశ్యేద్గురుః శుభ ఫలం ప్రమాదాకృతం స్యాత్
లగ్నత్రిధర్మసుతనౌర్ధనగాశ్చ పాపాః కార్యార్థ నాశభయదాః శుభదాః శుభాశ్చ

5. శుభగ్రహాః శుభ నిరీక్షితాశ్చ విలగ్నసప్తాష్టమ పంచమస్థాః
త్రిషట్దశాయే చ నిశాకరః స్యాచ్ఛుభం భావేద్రోగనిపీడితానాం
ప్రవాస చింతాధ్యాయః

1. దూరగతస్యాగమనం సుత ధన సహజస్థితైర్లగ్నాత్
సౌమ్యైర్నష్టప్రాప్తిం లఘ్వాగమన గురుసితాభ్యాం

2. జామిత్రేత్వథవా షష్ఠే గ్రహః కేంద్రే2థ వాక్పతిః
ప్రోషితాగమనం విద్యాత్ త్రికోణే జ్ఞే సితే2పివా

3. అష్టమస్థే నిశానాధే కంటకే పాపవర్జితైః
ప్రవాసీ సుఖమాయాతి సౌమ్యైర్లాభసమన్వితః

4. పృష్టోదయే పాప నిరీక్షితే వా పాపాస్తృతీయే రిపు కేంద్రగే వా
సౌమ్యైరదృష్టా వధబంధదాస్యుర్నష్టా వినష్టా ముషితాశ్చ వాచ్యాః

5. గ్రహో విలగ్నాద్యతమే గృహే తు తేనాహతా ద్వాదశ రాశయః స్యుః
తావద్దినాన్యాగమనస్య విద్యాన్నివర్తనం వక్రగతైర్గ్రహైస్తు
నష్ట ప్రాప్త్యధ్యాయః

1. స్తిరోదాయే స్థిరాంశే వా వర్గోత్తమ గతే2పివా
స్థిత తత్రైవ తద్ద్రవ్యం స్వకీయేనైవ చోరితం

2. ఆదిమధ్యావసానేషు ద్రేక్కాణేషు విలగ్నతః
ద్వారదేశే తధా మధ్యే గృహాంతే చ వదేద్ధనం

3. పూర్ణః శశీ లగ్నగతః శుభో వా శీర్షోదయే సౌమ్య నిరీక్షిత శ్చ
నష్టస్య లాభ కురుతే తదాశు లాభోదయాతో బలవాఞ్ఛుభశ్చ

4. దిగ్వాచ్యా కేంద్రగతైరసంభవే వా వదేర్విలగ్నర్ క్షాత్
మధ్యాచ్యుతైర్ విలగ్నాన్నవాంశకైర్యోజనా వాచ్యా

5. అంశకాత్ జ్ఞాయతే ద్రవ్యం ద్రేష్కాణైస్తస్కరాః స్మృతాః
రాశిభ్యః కాల దిగ్దేశా వయో జాతిశ్చ లగ్నపాత్
మిశ్రకాధ్యాయః

1. విషమ స్థితే2ర్కపుత్రే సుతస్య జన్మాన్యథాంగనాయాశ్చ
లభ్యా వరస్య నారీ సమస్థితే2తో2న్యథా వామం

2. గురు రవి సౌమ్యైర్దృష్టస్త్రిసుతమదనారిగః శశీ లగ్నాత్
భవతి చ వివాహకర్తా త్రికోణ కేంద్రేషు వా సౌమ్యాః

3. చంద్రార్కయోః సప్తమగౌ సితార్కీ సుఖే2ష్టమేవాపి తథా విలగ్నాత్
ద్వితీయ దుశ్చిక్య గతౌ తధా చ వర్షాసు వృష్టిం ప్రవదేన్నరాణాం

4. సౌమ్యా జలరాశిస్థా తృతీయ ధన కేంద్రగాః సితే పక్షే
చంద్రేవాప్యుదయగతే జలరాశిస్థే వదేద్వర్షం

5. పుంవర్గే లగ్న గతే పుంగ్రహ దృష్టే బలాన్వితే పురుషః
యుగ్మే స్త్రీ గ్రహ దృష్టే స్త్రీబుధ యుక్తే తు గర్భయుతా

6. కుమారికాం బాలశశీం బుధశ్చ వృద్ధాం శనిః సూర్యగురూ ప్రసూతామ్
స్త్రీం కర్కశాం భౌమసితౌ విధత్త ఏవం వయః స్యాత్పురుషేషు చైవం

7. ఆత్మసమం లగ్నగతైర్భ్రాతా సహజ స్థితైః సుతః సుతగైః
మాతా వా భగినీ వా చతుర్ధగైః శత్రుగైః శత్రుః

8. భార్యా సప్తమ సంస్థైర్నవమే ధర్మాశ్రితో గురుర్దశమే
స్వాంశపతిమిత్రశత్రుషు తథైవ వాచ్యం బలయుతేషు

9. చరలగ్నే చరభాగే మధ్యాద్భ్రష్టే ప్రవాస చింతా స్యాత్
భ్రష్టః సప్తమభవనాత్పునర్నివృత్తో యది న వక్రీ

10. అస్తే రవి సితవక్రైః పరజాయాం స్వాం గురౌ బుధే వేశ్యాం
చంద్రేచ వయః శశివత్ప్రవదే సౌరే2న్త్య జాతీనాం

11. మందః పాపసమేతో లగ్నాన్నవమే2శుభైర్యుతదృష్టః
రోగార్తః పరదేశే చాష్టమగో మృత్యుకర ఏవ

12. సౌమ్య యుతోర్కః సౌమ్యైః సంద్రుష్టశ్చాష్టమర్ క్ష సంస్థశ్చ
తస్మాద్దేశాదన్యం గతః స వాచ్యః పితా తస్య