వాల్మీకి  రామాయణం

Showing all 3 results

 • Sri Valmiki Ramayanam in Telugu DR.ADDANKI SRINIVAS

  500.00

  – Dr. Addanki Srinivas

  వాల్మీకి రామాయణం

  – డా. అద్దంకి శ్రీనివాస్‌

 • Valmiki Ramayanam in Telugu Gita Press (3 Parts full set )

  950.00

  వాల్మీకి రామాయణం full set
         ఒకసారి చదివినంత మాత్రాన
  మన సమస్త పాపాలని తీసేస్తుంది

  – గీతాప్రెస్ గోరఖ్ పూర్

  మొదటి భాగము : 1 బాలకాండము-2 అయోధ్యకాండము
  రెండవ భాగము : 3 అరణ్య, 4 కిష్కింధా, 5 సుందరకాండము
  మూడవ భాగము : 6 యుద్ధ – 7 ఉత్తరాకాండములు

  Size : 28 cm x 19 cm
  Pages : 2,400 | cloth binding

  approximate weight 5 kgs 

 • Valmiki Ramayanam Telugu Ramakrishna Math

  350.00

  వాల్మీకి  రామాయణం